Sheron Diesel Aditiv 500ml

 
Kód: AD13548
Značka: Sheron
Dostupnost: skladem
Líbí se Vám tento produkt? Pošlete to dál.
115 Kč vč. DPH
- +

Popis produktu

Multifunkční přísada do paliv dieselových spalovacích motorů, vhodná zejména pro zimní období. Přidává se preventivně před příchodem mrazů. Přísada je určená pro zlepšení mechanických vlastností paliva (filtrovatelnosti) při nízkých teplotách.
Zapracovává vyseparovaný parafín zpět do nafty. Aplikujte do nádrže před jejím naplněním, teplota ošetřovaného paliva nesmí být nižší než -3 °C. Vždy dodržte tabulku správného dávkování uvedenou na výrobku. Skladujte při teplotách nad 5 °C (příp. ztuhnutí přípravku neznamená ztrátu kvality a nefunkčnost; po zahřátí na min. 5 °C a protřepání lze opětovně použít).

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej - nespecifikovaný – Indexové číslo – 649- 424-00-3.
Signální slovo: Nebezpečí
H302 - Zdraví škodlivý při požití.H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Podobné zboží

Prodáváme jen to nejlepší
... protože Váš stroj si to zaslouží
   
 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Zavřít